Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862
 • Raste trava zelena, a na njoj zgrada velika...
  Raste trava zelena, a na njoj zgrada velika...

  Raste trava zelena, a na njoj zgrada velika...

  Svijet je sve veće globalno selo, a u prilog toj izjavi ide i činjenica da se granice između jezika neprimjetno brišu i gotovo više ne uspijevaju ići u korak s ovakvim stupnjem globalizacije. Iz tog razloga, neke strane riječi, posebice na engleskom jeziku, više se niti ne prevode, te su kao takve praktički postale 'sastavni' dio drugog jezika. Greenfield je jedna od takvih riječi, no znate li što to doista znači te koja riječ nosi suprotno značenje?

   

  The world is an ever-growing global village and in support of this statement is the fact that the boundaries between languages are almost imperceptibly erased and can barely keep up with the pace of globalization. For that reason, some foreign words, especially English ones, are no longer translated, and as such have virtually become an ‘integral’ part of another language. Greenfield is one of such words, yet do you know actually what it means and what word has the opposite meaning?

  GREENFIELD SITE

  BROWNFIELD SITE

  An area of agricultural or forest land, or some other undeveloped site earmarked for commercial development or industrial projects. 

  Example: The factory is to be built on a greenfield site just north of the city. 

  Erstwhile industrial or commercial site, now abandoned or sparingly utilized often due to the presence of asbestos or some other environmental contaminant.

  Example: Brownfield sites are often host to hostile conditions which have to be overcome to successfully and sustainably establish greenspace.

  Područje poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, ili neka druga nerazvijena lokacija namijenjena komercijalnom razvoju ili industrijskim projektima.

  Primjer: Tvornica bi se trebala graditi na do sada nekorištenom zemljištu tik uz sjeverni dio grada.

  Nekadašnja industrijska ili poslovna lokacija, sada napuštena ili rijetko korištena često uslijed prisutnosti azbesta ili nekog drugog onečišćivača okoliša.

  Primjer: Napuštena industrijska područja često su domaćin neprijateljskim uvjetima koji se moraju prevladati kako bi se na uspješan i održivi način mogle uspostaviti zelene površine.

  NOVO/NEKORIŠTENO PODRUČJE

  NAPUŠTENO/NEISKORIŠTENO INDUSTRIJSKO PODRUČJE

   

  Curiosity:

  GREEN BUILDING– building and structural design philosophy that aims at minimal use of non-renewable and/or polluting materials and resources in construction and use of a facility.

  Example: Croatia Green Building Council (CGBC) was formed in 2009 by 24 reputable companies and institutions as a non-profit organisation.

  ZELENA GRADNJA  – filozofija gradnje i strukturalnog dizajna koja za cilj ima minimalnu upotrebu neobnovljivih i/ili zagađujućih materijala i izvora u gradnji i korištenju objekata.

  Primjer: Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) je osnovan 2009. godine od strane 24 renomirane tvrtke i institucija kao neprofitna udruga.

  Sources: Business dictionary, Investopedia